กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

 • กฏหมายจัดสรรที่ดิน
 • พระราชบัญญัติอาคารชุด
 • กฎหมายควบคุมอาคาร
 • กฏกระทรวง
 • ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
 • ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
 • กฏหมายการตรวจสอบอาคาร
 • กฏหมายแพ่ง
 • กฏกระทรวง
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
 • คำสั่งกรมที่ดิน
 • คำพิพากษา

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง